Anope 1.7.15.1156 - NickServ
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish

  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

  • HELP
    NickServ Et permet "registrar" un nickname i
    prevenir a d'altres utilitzar-lo. Les següents comandes
    permeten el registre i manteniment de nicknames;
    per a utilitzar-los, escriu %RNickServ comanda.
    per més informació sobre una comanda especifica
    escriu %RNickServ HELP comanda.
    
   
  • REGISTER
    Sintaxis: /msg NickServ REGISTER clau [email]
    
    Registra el teu nickname a la base de dades de NickServ. Un
    cop registrat, pots utilitzar les comandes SET i ACCESS
    per configurar els parametres del teu nick al teu gust.
    Assegura't de recordar la clau que vas fer servir per
    registrar-te - la necessitaras per fer canvis en el teu nick
    (Tingues en compte que les majuscules importen! AUJAC,
    Aujac, i aujac són totes claus diferents!)
    
    Guies per escollir claus:
    
    Las claus no han de ser fàcils d'endevinar. Per exemple,
    utilitzar el teu nom real com clau es una mala idea. Utilitzar
    el teu nickname com a clau es una idea pitjor :( i,
    de fet, NickServ no ho permetria. A mes, claus curtes
    son vulnerables a ser encertades, aixi que hauries d'escollir una
    clau de com a mínim 5 caràcters.
    Per últim, el caràcter d'espai no pot ser utilitzat.
    
    El parametre email es opcional i establira l'email pel
    teu nick inmediatament. Com sigui, pot ser que sigui demanat
    en certes xarxes.
    La teva privacitat es respectada; aquest e-mail no sera donat a
    terceres persones.
    
    Aquesta comanda crea un nou grup pel teu nickname
    que et permetra registrar altres nicks després compartint
    la mateixa configuració, memos i privilegis. Per més
    informació sobre aquesta característica, escriu %RNickServ
    HELP GROUP.
    
   
  • GROUP
    Sintaxis: /msg NickServ GROUP grupo clau
    
    Aquesta comanda fa que el teu nickname s'adhereixi al grup de nicknames
    grup. clau es la de teu nickname.
    
    L'unió a un grup et permetra compartir configuracions,
    memos, i privilegis en canals amb tots els nicknames en un
    grup, i molt més!
     
    Un grup existeix sempre i quant sigui servible. Això
    significa que si un nick del grup es eliminat, no perdràs
    les caracteristiques compartides descrites anteriorment, sempre i
    quant al menys un nick quedi al grup.
    
    Pots utilitzar aquesta comanda encara que no estigui registrar el teu
    nick. Si el teu nick ja esta registrat hauras d'identificar-te
    abans d'utilitzar aquesta comanda. Escriu %RNickServ HELP
    IDENTIFY per més informació. Potser que no sigui possible
    a la teva xarxa.
    
    Es recomenable utilitzar aquesta comanda amb un nick no registrat ja
    que sera registrat automaticament quant l'utilitzis.
    Pots utilitzar-la amb un nick ja registrat (per canviar de grup) 
    sols si els administradors de la teva xarxa ho permeten.
    
    Pots estar en un sol grup a la vegada. L'unió de
    grups no es possible.
    
    Tingues en compte: tots els nicks en un grup comparteixen la
    mateixa clau.
   
   
  • IDENTIFY
    Sintaxis: /msg NickServ IDENTIFY clau
    
    Informa a NickServ que tu ets realment el propietari del teu nick.
    Moltes comandes requereixen que t'identifiquis amb aquesta
    comanda abans d'utilitzar-les. La clau hauria de ser la mateixa
    que va ser enviada amb la comanda REGISTER.
    
   
  • LOGOUT
    Sintaxis: /msg NickServ LOGOUT
    
    Aquesta comanda inverteix l'efecte de IDENTIFY, o sigui, 
    et fa ja no reconeixible com a propietari del teu nick.
    Tingues en compte que no et sera obligatori identificar-te
    un altre cop.
   
   
  • DROP
    Sintaxis: /msg NickServ DROP [nickname]
    
    Elimina el teu nickname de la base de dades de NickServ. Un nick
    que ha estat eliminat esta lliure per que qualsevol persona
    el registri.
    
    Pots eliminar un nick en el teu grupo indicant-lo com a
    parametre nick.
    
    Abans d'utilitzar aquesta comanda has d'identificar-te amb la teva
    clau (%RNickServ HELP IDENTIFY per més informació).
   
   
  • ACCESS
    Sintaxis: /msg NickServ ACCESS ADD mascara
         ACCESS DEL mascara
         ACCESS LIST
    
    Modifica o mostra la llista d'accés pel teu nick. Aquesta
    és la llista d'adreces que seran automaticament
    reconegudes per NickServ com autoritzades a utilitzar el nick. Si
    vols utilitzar el nick des d'una adreça diferent,
    has d'enviar una comanda IDENTIFY per fer que NickServ et
    reconegui.
    
    Exemples:
    
      ACCESS ADD anyone@*.aujac.org
        Permet accés a l'usuari anyone des de
        qualsevol maquina en el domini aujac.org.
    
      ACCESS DEL anyone@*.aujac.org
        Anul.la la comanda anterior.
    
      ACCESS LIST
        Mostra la llista d'accés actual.
   
   
  • SET
    Sintaxis: /msg NickServ SET Opció parametres
    
    Estableix varies opcions per a nicknames. Opció pot ser
    una de:
    
      DISPLAY  Estableix el display del teu grup amb serveis
      PASSWORD  Estableix la clau del teu nickname
      LANGUAGE  Estableix el llenguatge amb el que els serveis
              t'enviaran missatges
      URL    Associa una URL amb el teu nickname
      EMAIL   Associa un E-mail amb el teu nickname
      ICQ    Associa un numero ICQ amb el teu nickname
      GREET   Associa un salutació amb el teu nickname
      KILL    Activa o desactiva la protecció
      SECURE   Activa o desactiva la seguretat de nickname
      PRIVATE  Preveu el teu nickname d'apareixer en un
              %RNickServ LIST
      HIDE    Oculta algunes parts de la teva informació
      MSG    canvia el metode de comunicació amb els
              serveis
      AUTOOP   Should services op you automatically.  
    
    Per utilitzar aquest comanda, has d'identificar-te primer 
    utilitzant la teva clau (%RNickServ HELP IDENTIFY
    per mes informació).
    
    Escriu %RNickServ HELP SET opció per mes
    informació sobre una opció especifica.
   
   
  • SET DISPLAY
    Sintaxis: /msg NickServ SET DISPLAY nou-display
    
    canvia el display utilitzat per referir-te al teu grup de
    nicks en serveis. El nou display HA DE SER un nick
    del teu grup.
   
   
  • SET PASSWORD
    Sintaxis: /msg NickServ SET PASSWORD nueva-clau
    
    Canvia la clau utilitzada per identificar-te com el
    propietari del nick.
   
   
  • SET LANGUAGE
    Sintaxis: /msg NickServ SET LANGUAGE numero
    
    Canvia el llenguatge que serveis utilitza per enviar-te missatges
    (per exemple, al respondre a una comanda que enviis).
    numero ha de ser escollit de la llista de llenguatges
    soportats:
    
   
   
  • SET URL
    Sintaxis: /msg NickServ SET URL url
    
    Associa l'URL donada amb el teu nickname. Aquesta URL
    sera mostrada quant algu demani informació
    sobre el teu nick amb la comanda INFO.
   
   
  • SET EMAIL
    Sintaxis: /msg NickServ SET EMAIL direccion
    
    Associa el E-mail donat amb el teu nickname. L'e-mail
    sera mostrat quant algu demani informació
    sobre el teu nick amb la comanda INFO.
    
   
  • SET HIDE
    Sintaxis: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Permet prevenir que certa informació sobre el teu nick sigui donada
    quant es sol.licitada mitjançant la comanda NickServ INFO.
    Pots ocultar la teva adreça e-mail (EMAIL), l'ultima
    mascara usuari@host (USERMASK), i el teu últim missatge
    quit (QUIT).
    El segon parametre especifica si la informació ha de ser
    ocultada (OFF) o mostrada (ON).
    
   
  • SET ICQ
    Sintaxis: /msg NickServ SET ICQ numero
    
    Associa el numero ICQ donat amb el teu nickname. Aquest
    numero sera mostrat quant algu soliciti
    informació sobre el teu nick amb la comanda INFO.
    
   
  • SET GREET
    Sintaxis: /msg NickServ SET GREET missatge
    
    Fa que el missatge introduit sigui la salutació pel teu nickname, 
    el que sera mostrat quant entris a un canal amb la
    opció GREET habilitada, sempre i quant tinguis 
    l'accés necessari.
   
   
  • SET KILL
    Sintaxis: /msg NickServ SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
    
    Canvia la protecció automàtica del teu nick a on o off.
    Amb protecció on, si un altre usuari intenta utilitzar el teu nick,
    tindra un minut per canviar de nick, desprès del qual
    NickServ canviara el seu nick automaticament.
    
    Si estableixes QUICK, l'usuari tibdrà nomès 20 segons
    per canviar el nick en comptes dels 60 habituals. Si selecciones
    IMMED, el nick del usuari sera canviat automaticament
    sense ser avisat ni donar-li oportunitat de canviar-lo abans;
    per favor no utilitzis aquesta opció excepte que ho consideris
    necessari. A mes, els administradors de la xarxa poden haber
    deshabilitat aquesta opció.
   
   
  • SET SECURE
    Sintaxis: /msg NickServ SET SECURE {ON | OFF}
    
    Canvia les caracteristiques de seguretat de NickServ pel teu nick a on
    u off. Amb SECURE establert, has d'especificar la teva clau 
    per ser reconegut com propietari del nick, a pesar de que la teva adreça
    estigui a la llista d'accéss. D'altra banda, si estas a la llista 
    d'accés, NickServ no te auto-kickejara no important l'establiment de l'opció
    KILL.
   
   
  • SET PRIVATE
    Sintaxis: /msg NickServ SET PRIVATE {ON | OFF}
    
    Fa que NickServ activi o desactivi l'opció de privacitat del teu
    nick. Amb PRIVATE establert,el teu nickname no apareixera en les
    llistes de nicknames generades amb la comanda LIST de NickServ.
    (D'altra banda, qualsevol persona que sapigue el teu nick podra comprobar
    la teva informació utilitzant la comanda INFO.)
   
   
  • UPDATE
    Syntax: /msg NickServ UPDATE
   
    Updates your current status, i.e. it checks for new memos,
    sets needed chanmodes (ModeonID) and updates your vhost and
    your userflags (lastseentime, etc).
    
   
  • SET HIDE
    Sintaxis: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
    
    Permet prevenir que certa informació sobre el teu nick sigui donada
    quant es sol.licitada mitjançant la comanda NickServ INFO.
    Pots ocultar la teva adreça e-mail (EMAIL), l'ultima
    mascara usuari@host (USERMASK), i el teu últim missatge
    quit (QUIT).
    El segon parametre especifica si la informació ha de ser
    ocultada (OFF) o mostrada (ON).
    
   
  • SET MSG
    Sintaxis: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}
    
    Et permet escollir la forma en la que els serveis es
    comunicaran amb tu. Amb MSG establert, els serveis
    utilitzaran msgs, de l'altra forma utilitzaran notícies. 
   
   
  • RECOVER
    Sintaxis: /msg NickServ RECOVER nickname [clau]
    
    Et permet recuperar el teu nickname si algú l'esta
    utilitzant; Això fa el mateix que NickServ fa automaticament
    si algú prova d'utilitzar un nick amb protecció de kill.
    
    Quant utilitzes aquesta comanda, NickServ creara un fals usuari en
    linea amb el mateix nickname de l'usuari que estas tractant
    de recuperar. Això causa que els serveis IRC desconectin
    a l'altre usuari. L'usuari fals romandra en linea per
    un minut per assegurar que l'altre usuari no es reconecti
    inmediatament; després del minut, pots reclamar el teu
    nick. Com alternativa, utilitza la comanda RELEASE
    (%RNickServ HELP RELEASE) per recuperar el nick més aviat.
    
    Per utilitzar la comanda RECOVER per un nick, la teva
    adreça actual mostrada a /WHOIS ha d'estar a la llista
    d'accés d'aquest nick, has d'estar identificat i en el
    grup d'aquest nick, o has de proveir la clau correcta
    per aquest nickname.
   
   
  • RELEASE
    Sintaxis: /msg NickServ RELEASE nickname [clau]
    
    Especifica a NickServ a esborrar qualsevol suspensió que tingui el teu nick
    causada per protecció automatica de kill o per ús de la comanda
    RECOVER. Per defecte, la suspensió dura un minut;
    Aquesta comanda la finalitza abans.
    
    Per utilitzar la comanda RELEASE per un nick, la teva
    adreça actual mostrada a /WHOIS ha d'estar a la llista
    d'accés d'aquest nick, has d'estar identificat i en el
    grup d'aquest nick, o has de proveir la clau correcta
    per aquest nickname.
   
   
  • GHOST
    Sintaxis: /msg NickServ GHOST nickname [clau]
    
    Termina una sessió IRC "fantasma" utilitzant el teu nick. Una
    sessió fantasma és una connexió falsa, de tal manera que els
    servidors IRC creuen esta en linea per una raó o altre.
    Tipicament, això succeix si el teu ordinador es bloqueja o la
    teva connexió a internet es talla mentres estas
    a IRC.
    
    Per utilitzar la comanda GHOST per un nick, la teva
    adreça actual mostrada a /WHOIS ha d'estar a la llista
    d'accés d'aquest nick, has d'estar identificat i en el
    grup d'aquest nick, o has de proveir la clau correcta
    per aquest nickname.
   
   
  • INFO
    Sintaxis: /msg NickServ INFO nickname [ALL]
    
    Mostra informació relativa al nick que s'especifiqui,
    tal com el propietari del nick, l'ultima adreça utilitzada
    i temps, i opcions del nick. Si estas identificat amb el
    nick per el qual demanes informació i utilitzes el parametre
    ALL, podras veure tota la informació; independentment de
    si esta oculta o no.
   
   
  • LIST
    Sintaxis: /msg NickServ LIST patró
    
    Llista tots els nicknames que concordin amb el patró
    donat, en el format nick!usuari@host. Nicks amb 
    l'opció PRIVATE establerta no seran mostrats.
    
    Exemples:
    
      LIST *!cistus@aujac.org
        Llista tots els nicks registrats per cistus@aujac.org.
    
      LIST *Bot*!*@*
        Llista tots els nicks registrats amb Bot en els seus
        noms (sensible a majuscules i miniscules).
    
      LIST *!*@*.aujac.org
        Llista tots els nicks registrats per usuaris amb el
        domini aujac.org.
   
   
  • ALIST
    Syntax: /msg NickServ ALIST [level]
    
    Lists all channels you have access on. Optionally, you can specify
    a level in XOP or ACCESS format. The resulting list will only 
    include channels where you have the given level of access.
   
    Examples:
      ALIST Founder
        Lists all channels where you have Founder
      access.
   
      ALIST AOP
        Lists all channels where you have AOP access 
      or greater.
   
      ALIST 10
        Lists all channels where you have level 10 
      access or greater.
    
    Channels that have the NOEXPIRE option set will be prefixed by 
    an exclamation mark.
    
   
  • GLIST
    Sintaxis: /msg NickServ GLIST
    
    Llista tots els nicks en el teu grup.
   
   
  • STATUS
    Sintaxis: /msg NickServ STATUS nickname...
    
    Retorna informació sobre si l'usuari que utilitza el nick especificat
    ha estat reconegut com el propietari del nickname.
    La resposta te el següent format:
    
      nickname codi-del-status
    
    A on nickname es el nickname enviat amb la comanda, i
    codi-del-status es un dels següents:
    
      0 - Usuari no esta en linea o el nick no esta registrat.
      1 - Usuari no reconegut com el propietari del nick.
      2 - Usuari reconegut sols mitjançant la llista d'accés.
      3 - Usuari reconegut mitjançant autentificació per clau.
    
    Fins 16 nicknames poden ser enviats amb cada comanda. El
    reste seran ignorats. If no nickname is given, your status
    will be returned.
   
   
  • SENDPASS
    Sintaxis: /msg NickServ SENDPASS nickname
    
    Envia la clau del nickname donat a l'adreça
    e-mail establerta en el registre del nickname. Aquesta comanda
    es sumament útil per recuperar claus perdudes.
    
    Pot ser limitat a operadors d'IRC en certes
    xarxes.
    
    Aquesta comanda no esta disponible quant encriptació esta habilitada.
   
   
  • EXPIRES
    Nicknames en desus estan subjectes a l'expiració
    automatica, en altres paraules, seran esborrats després
    de <num> dies.
   
   
  • SERVADMIN HELP
    Administradors de serveis poden també eliminar qualsevol
    nickname sense tenir que identificar-se pel nick i poden
    veure la llista d'accés per qualsevol nickname
    (%RNickServ ACCESS LIST nick).
   
   
  • SERVADMIN LOGOUT
    Sintaxis: /msg NickServ LOGOUT [nickname [REVALIDATE]]
    
    Sense un parametre, desfà l'efecte de la comanda IDENTIFY, 
    és a dir, fa que no siguis reconegut com l'autentic propietari del nick
    Tingues en compte, que no seras necessari tornar-te a identificar.
    
    Amb un parametre, fa lo mateix pel nick donat. Si
    a més a més especifiques REVALIDATE, els serveis requeriran
    a l'esmentat nick a reidentificar-se. Aquest ús esta limitat a
    administradors de serveis.
   
   
  • SERVADMIN DROP
    Sintaxis: /msg NickServ DROP [nickname]
    
    Sense un parametre, elimina el teu nickname de la base de dades de
    NickServ.
    
    Amb un parametre, elimina el nick esmentat de la base de
    dades. Pots eliminar qualsevol nick del teu grup sense
    privilegis especials. Eliminar qualsevol nick esta
    limitat a administradors de serveis.
   
   
  • SERVADMIN LIST
    Sintaxis: /msg NickServ LIST patró [FORBIDDEN] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
    
    Llista tots els nicknames registrats que concordin amb el
    patró donat, en el format nick!usuari@host. Nicks amb
    L'opció PRIVATE tan sols sera mostrada a administradors
    de serveis. Nicks amb l'opció NOEXPIRE establerta tindran
    un ! avantposat al nickname per a administradors de
    serveis.
    
    If the FORBIDDEN, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only
    nicks which, respectively, are FORBIDden, UNCONFIRMED or have the
    NOEXPIRE flag set will be displayed. If all three options are
    given, all three types of nicks will be displayed. These options
    are limited to Services admins. 
    
    Exemples:
    
      LIST *!cistus@aujac.org
        Llista tots els nicks registrats per cistus@aujac.org.
    
      LIST *Bot*!*@*
        Llista tots els nicks registrats amb Bot en
        els seus noms. (no sensible a majuscules i minuscules).
    
      LIST * NOEXPIRE
        Llista tots els nicks registrats que hagin estat establerts
        a no caducitat.
   
   
  • SERVADMIN ALIST
    Syntax: /msg NickServ ALIST [nickname] [level]
    
    With no parameters, lists channels you have access on. With
    one parameter, lists channels that nickname has access 
    on. With two parameters lists channels that nickname has 
    level access or greater on.
   
    This use limited to Services admins.
   
   
  • SERVADMIN GLIST
    Sintaxis: /msg NickServ GLIST [nickname]
    
    Sense un parametre, llista tots els nicknames en el teu
    grup.
    
    Amb un parametre, llista tots els nicknames que hi ha
    en el grup del nick esmentat.
    El seu ús esta limitat a administradors de serveis.
   
   
  • SERVADMIN GETPASS
    Sintaxis: /msg NickServ GETPASS nickname
    
    Retorna la clau pel nickname donat. Tingues en compte
    que quant aquesta comanda es utilitzada, un missatge inclouent
    la persona que va executar la comanda i el nickname en el qual
    va ser utilitzat sera establert i enviat com WALLOPS/GLOBOPS.
    
    Limitat a administradors de serveis.
    
    Aquesta comanda no esta disponible si encriptació esta habilitada.
   
   
  • SERVADMIN FORBID
    Sintaxis: /msg NickServ FORBID nickname [raó]
    
    Impedeix que un nickname sigui registrat o utilitzat per algú.
    Pot ser cancel.lat eliminat el nick.
    
    En algunes xarxes, la raó es necessaria.
    
    Limitat a administradors de serveis.
   
   
   
  • SERVADMIN INFO
    
    Administradors de serveis poden utilitzar el parametre
    ALL amb qualsevol nick.
   
   
  catalan . german . english . spanish . french . greek . hungarian . italian . dutch . polish . portuguese . russian . turkish
Generated by Anope docgen.pl 2.2

Docgen Output Tarball

Valid XHTML 1.0!